Prawa i obowiązki rodzica

Rodzice mają obowiązek:

? Systematycznego uiszczania opłat,

? Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,

? Zgłaszania dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w przedszkolu,

? Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną,

? Współpracy z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo ? wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,

? Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,

? Przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych (jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta),

? Zgłaszania nauczycielce niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,

? Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole i grupowych,

? Śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,

? Zgłaszania nauczycielkom w grupie informacji o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego,

? Informowania osobiście lub telefonicznie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

? Dostarczenia do przedszkola informacji, potwierdzonej przez lekarza, o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej,

 

Rodzice mają prawo do:

? Poznania programu rozwoju przedszkola oraz zadań z niego wynikających

? Poznawania zamierzeń dydaktyczno ?wychowawczych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,

? Znajomości podstawy programowej i zadań wynikających z dopuszczonych przez dyrektora programów,

? Opiniowania programów,

? Uzyskiwania porad, wskazówek, pomocy od nauczycieli, poradni pedagogiczno ? psychologicznej rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

? Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka,

? Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,

? Wspierania przedszkola różnymi formami działalności,

? Uczestniczenia w modyfikacjach przedszkola, zmianach korzystnych dla dzieci, w wyposażeniu i aranżacji wnętrz,

? Udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,

? Wnioskowania o organizacji zajęć dodatkowych,

? Wypowiadania się o czasie pracy przedszkola,

? Pomocy w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,

? Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zajęć i zabaw oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,